Радиолюбителски клас 1

Раздел 1 – Електротехника и радиотехника
Актуализиран конспект 18.02.2019 г.готов съм виж отговорите

Какво представлява изпита за радиолюбители и какъв материал обхваща?

Изпитът е писмен, под формата на тест и обхваща следния материал:

1. Електротехника и радиотехника;
2. Кодове и радиолюбителски съкращения, правила и процедури при осъществяване на радиолюбителски връзки;
3. Нормативна уредба - Правилник за радиосъобщенията на ITU, Закон за електронните съобщения и Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба.

Всеки тест съдържа 60 въпроса. Изпитът се счита за успешно положен, ако сте отговорили правилно на не по-малко от 48 въпроса.

1. Как се нарича енергията, която се съхранява в електромагнитно или електростатично поле?

👀

2. Кое определя напрегнатостта (интензитета) на магнитното поле около даден проводник?

👀

3. Къде и при какви обстоятелства възниква магнитно поле?

👀

4. Кой прибор (елемент) се използва за съхраняване на електрическата енергия на електростатичното поле?

👀

5. С каква мерна единица се измерва количеството енергия, натрупана в електростатично поле?

👀

6. Какво е скин ефект (повърхностен ефект)?

👀

7. Къде практически тече високочестотният ток през проводника?

👀

8. Защо целият високочестотен ток тече по даден проводник практически само в много тънък слой по повърхността му?

👀

9. Какво е синусоидална вълна?

👀

10. Какво е период на едно колебание (вълна)?

👀

11. Колко градуса съдържа един пълен период на синусоидално колебание (вълна)?

👀

12. Защо най-често се работи с променливи напрежения и токове със синусоидална форма (вкл. и напрежението на мрежата)?

👀

13. Кой е най-точният метод за измерване на ефективната стойност на напрежението на една сложна по форма вълна.

👀

14. Какво е колебание (сигнал) с правоъгълна форма?

👀

15. Кои фактори определят капацитета на един кондензатор?

👀

16. Колко е диелектричната константа на въздуха?

👀

17. Какво означава времеконстанта на една RC група?

👀

18. Какво означава времеконстанта на една RL група?

👀

19. В каква единица се измерва времеконстантата τ на една RC група?

👀

20. В каква единица се измерва времеконстантата τ на една RL група?

👀

21. С коя формула се изчислява времеконстантата τ на една RC група?

👀

22. До какво ниво от входното напрежение ще се зареди кондензаторът от една RC група за време 2τ?

👀

23. До какво ниво от напрежението, на което е бил зареден, ще се разреди кондензаторът от една RC група за време 2τ?

👀

24. Колко е времеконстантата на RC група, състояща се от последователно свързани кондензатор 100 µF и резистор 470 kΩ?

👀

25. Колко е времеконстантата на RC група, състояща се от последователно свързани кондензатор 220 µF и резистор 1 МΩ?

👀

26. Колко е времеконстантата на RC група, състояща се от последователно свързани два кондензатора, всеки по 1000 µF и два последователно свързани резистора, всеки по 4,7 kΩ?

👀

27. Колко е времеконстантата на RC група, състояща се от паралелно свързани пет кондензатора, всеки по 1000 µF и паралелно свързани пет резистора, всеки по 470 Ω?

👀

28. Колко време ще е необходимо, за да се разреди кондензатор 0,01 µF до напрежение 7,4 V през резистор 2 МΩ, свързан паралелно, ако кондензаторът е бил зареден до напрежение 20 V?

👀

29. Колко време ще е необходимо, за да се зареди кондензатор 0,01 µF до напрежение 174 V през резистор 2 МΩ, ако бъдат включени към източник на напрежение 200 V?

👀

30. Колко дълго напрежението на един кондензатор, зареден до 1000 V, ще бъде на ниво над 370 V, ако стойността на кондензатора е 1000 µF и той се разрежда през паралелно свързан резистор 2 МΩ?

👀

31. Колко дълго напрежението на един кондензатор, зареден до 100 V, ще бъде на ниво над 13 V, ако стойността на кондензатора е 1000 µF и той се разрежда през три последователно свързани резистора, всеки от 2 МΩ?

👀

32. Кои два химически елемента са широко използвани за направата на полупроводникови прибори?

👀

33. Какви са характеристиките на тунелния диод?

👀

34. Кой специален тип диод е способен да усилва и да генерира сигнали?

👀

35. За какво най-често се употребява пин (PIN) диодът?

👀

36. Как съкратено се означава дисплей на течни кристали?

👀

37. Какво е вътрешен фотоелектричен ефект?

👀

38. Какво става с проводимостта на фотоелектричен прибор, когато той се освети?

👀

39. Какво става със съпротивлението на фотоелектричен прибор, когато той се освети?

👀

40. Какво е оптодвойка?

👀

41. Кое основно свойство на Ценер диода определя приложението му?

👀

42. Кой тип полупроводников диод значително променя вътрешния си капацитет с промяна на подаденото му напрежение?

👀

43. За какво най-често се употребява варикапът?

👀

44. За какво най-често се употребява точковият диод?

👀

45. Какво означава параметърът β (бета) на биполярния транзистор?

👀

46. Кой параметър на един биполярен транзистор представя отношението между промяната на тока през колектора и промяната на тока през базата му?

👀

47. Какво е основното предимство на полевия пред биполярния транзистор?

👀

48. Какво е основното предимство на CMOS приборите над останалите?

👀

49. Какво е И логическа схема?

👀

50. Какво е ИЛИ логическа схема?

👀

51. Какво е НЕ логическа схема?

👀

52. Какво е ИЛИ-НЕ логическа схема?

👀

53. Какво е И-НЕ логическа схема?

👀

54. Кое е явлението, при което напрежението върху индуктивност, свързана последователно с кондензатор, е по-голямо от общото напрежение на веригата?

👀

55. Какво е резонансна честота на трептящ кръг?

👀

56. Какво става с тока през последователен R-L-C кръг при резонанс.

👀

57. Какво става с общия ток през паралелен R-L-C кръг при резонанс?

👀

58. С коя формула се изчислява резонансната честота на паралелен L-C трептящ кръг?

👀

59. Колко е резонансната честота на паралелен трептящ кръг с капацитет 40 pF и индуктивност 50 µH?

👀

60. Колко е резонансната честота на паралелен трептящ кръг с капацитет 200 pF и индуктивност 40 µH?

👀

61. Колко е резонансната честота на последователен трептящ кръг с капацитет 10 pF и индуктивност 50 µH?

👀

62. Колко е резонансната честота на последователен трептящ кръг с капацитет 500 pF и индуктивност 24 mH?

👀

63. Коя формула се използва за изчисление на качествения фактор Q на паралелен R-C-L трептящ кръг при известни активно R и реактивно X съпротивление?

👀

64. Колко е качественият фактор Q на паралелен R-C-L трептящ кръг, ако резонансната му честота f е 14,000 MHz, индуктивността L е 3 µH, а резисторът R е 20 kΩ?

👀

65. Колко е качественият фактор Q на паралелен R-C-L трептящ кръг, ако резонансната му честота f е 7,000 MHz, кондензаторът С е 63 pF, а резисторът R е 1kΩ?

👀

66. В каква единица се измерва качественият фактор на кръга?

👀

67. Коя формула се използва за изчисление на лентата на пропускане ∆f на трептящ кръг в резонанс при известни резонансна честота fp и качествен фактор Q?

👀

68. Колко е лентата на пропускане на паралелен резонансен кръг с резонансна честота f = 1,8 MHz и качествен фактор на кръга Q = 100?

👀

69. Колко е лентата на пропускане на паралелен резонансен кръг с резонансна честота f = 3,6 MHz и качествен фактор на кръга Q = 200?

👀

70. Колко е лентата на пропускане на паралелен резонансен кръг с резонансна честота f = 14,100 MHz и качествен фактор на кръга Q = 141?

👀

71. Кои са основните групи филтри според лентата на пропускане?

👀

72. Какво е Г-филтър (Г- звено)?

👀

73. Какво е П-филтър (П-звено)?

👀

74. Какво е Т-филтър (Т-звено)?

👀

75. Как веригите с L-C звена трансформират един импеданс в друг?

👀

76. Каква е процедурата при настройка на крайно стъпало с П-филтър към антената?

👀

77. Какво е операционен усилвател?

👀

78. Какви характеристики притежава идеалният операционен усилвател?

👀

79. Кое основно определя усилването на операционния усилвател?

👀

80. Колко е входният импеданс на теоретично идеалния операционен усилвател?

👀

81. Колко е изходният импеданс на теоретично идеалния операционен усилвател?

👀

82. Какво е предимството при ползване на активен НЧ филтър, реализиран с операционен усилвател, вместо пасивен с LC елементи?

👀

83. Какво е инвертиращ операционен усилвател?

👀

84. Какво е неинвертиращ операционен усилвател?

👀

85. Какво е диференциален усилвател?

👀

86. Кое определя усилването и честотните характеристики на активен RC филтър, изпълнен с операционен усилвател?

👀

87. Какво трябва да бъде усилването на високочестотния усилвател в един приемник?

👀

88. Кой шум основно влияе за отношението сигнал-шум на изхода на приемник на обхвата 1,8 MHz?

👀

89. Кой шум основно влияе за отношението сигнал-шум на изхода на приемник на обхвата 144 MHz?

👀

90. Кой шум основно влияе за отношението сигнал-шум на изхода на приемник за обхвата 432 MHz?

👀

91. Какво се разбира под шумово число на приемника?

👀

92. Кои два фактора определят чувствителността на приемника?

👀

93. Кое стъпало на приемника практически определя шумовото му число?

👀

94. Какво е смесване?

👀

95. С какви честоти са сигналите на изхода на смесителя?

👀

96. Какво е междинночестотно стъпало?

👀

97. Кой нежелателен ефект се появява, когато се използва широколентов филтър в междинночестотния тракт на приемника?

👀

98. Какво представлява детекцията?

👀

99. Какъв е принципът на работа на диодния детектор?

👀

100. Какво е продукт детектор?

👀

101. Как се детектира сигнал с клас на излъчване F3E?

👀

102. Какво е честотен дискриминатор?

👀

103. Какво е захващащ ефект?

👀

104. Кой термин се използва, за да се опише явлението, при което един F3E сигнал блокира приемането на друг F3E сигнал на същата честота?

👀

105. При кой клас на излъчване захващащият ефект е най-забележим?

👀

106. Коя е характерната особеност на усилвател, работещ в режим клас А?

👀

107. Коя е характерната особеност на усилвател, работещ в режим клас В?

👀

108. Коя е характерната особеност на усилвател, работещ в режим клас АВ?

👀

109. Коя е характерната особеност на усилвател, работещ в режим клас С?

👀

110. В какъв режим работи усилвател, ако е отпушен през целия период на сигнала?

👀
готов съм

ТЕСТОВЕ ЗА РАДИОЛЮБИТЕЛИ ЗА КЛАС 2 И КЛАС 1

Текстове, които е хубаво де се прочетат!