Радиолюбителски клас 2

Раздел 1 – Електротехника и радиотехника.
Актуализиран конспект 31.05.2022г.готов съм виж отговорите

Какво представлява изпита за радиолюбители и какъв материал обхваща?

Изпитът е писмен, под формата на тест и обхваща следния материал:

1. Електротехника и радиотехника;
2. Кодове и радиолюбителски съкращения, правила и процедури при осъществяване на радиолюбителски връзки;
3. Нормативна уредба - Правилник за радиосъобщенията на ITU, Закон за електронните съобщения и Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба.

Всеки тест съдържа 60 въпроса. Изпитът се счита за успешно положен, ако сте отговорили правилно на не по-малко от 48 въпроса.

1. На колко мегахерца (MHz) са равни 144432 килохерца (kHz)?

👀

2. Ако показанието на скалата на радиостанцията е 145,550 МHz, на колко килохерца (kHz) съответства това?

👀

3. Ако през амперметър, разграфен в ампери (А), тече ток 3000 mA, какво ще бъде показанието му?

👀

4. Ако волтметър, разграфен във волтове (V), измерва напрежение 3500 mV, какво ще бъде показанието му?

👀

5. Колко фарада (F) са 500000 микрофарада (μF)?

👀

6. Колко нанофарада (nF) са 1000000 пикофарада (pF)?

👀

7. Колко херца (Hz) има в един kHz?

👀

8. Колко килохерца (kHz) има в един MHz?

👀

9. Ако имате носима радиостанция с мощност 500 миливата (mW), колко W e това?

👀

10. Как се нарича потокът от електрони, преминаващ през електрическа верига?

👀

11. Коя е основната единица за измерване на силата на електрическия ток?

👀

12. Какво принуждава електроните да се движат през електрическата верига?

👀

13. Коя е основната единица за измерване на електрическото напрежение?

👀

14. Какво напрежение може да се ползва от автомобилен акумулатор?

👀

15. Какво напрежение може да се ползва от домашния мрежов контакт на стената?

👀

16. Кои три материала са добри електрически проводници?

👀

17. Кои четири вещества (материала) са добри електрически изолатори?

👀

18. Какво прави електрическият изолатор?

👀

19. Какво ограничава тока, протичащ през електрическата верига, ако напрежението не се променя?

👀

20. Коя е основната единица за измерване на съпротивлението?

👀

21. Как се нарича законът, показващ връзката между напрежението, тока и съпротивлението на електрическата верига?

👀

22. Ако ток 2 ампера протича през резистор със съпротивление 50 ома, какво напрежение ще измерим на изводите на резистора?

👀

23. Ако на резистор 100 ома подадем напрежение 200 волта, какъв ток ще протече през резистора?

👀

24. Ако ток 3 ампера протича през резистор, свързан към напрежение 90 волта, колко е съпротивлението на резистора?

👀

25. Коя е величината, която използваме, за да опишем колко бързо се използва (консумира) електрическата енергия?

👀

26. Ако ползвате три електрически крушки, обозначени 60 W, 75 W и 100 W, коя ще изразходва електрическата енергия най-бързо?

👀

27. Коя е основната единица за измерване на електрическа мощност?

👀

28. През коя електрическа верига не протича електрически ток?

👀

29. През коя електрическа верига протича твърде голям ток?

👀

30. Как се нарича токът, който протича само в една посока?

👀

31. Как се нарича токът, който тече в двете посоки, първо в едната, след това в другата?

👀

32. С кой термин се означава броят на смените на посоката на променливия ток за една секунда?

👀

33. Коя е основната единица за измерване на честотата?

👀

34. Кои честоти чува човекът?

👀

35. Защо честотите в обхвата 20 - 20000 Hz се наричат звукови?

👀

36. Коя от следните честоти наричаме радиочестота?

👀

37. В кой честотен обхват попада електрическо колебание с честота 145450 kHz?

👀

38. Ако една радиовълна е с 3725000 периода за секунда, какво означава това?

👀

39. Как се нарича разстоянието, което променливо токов сигнал изминава за един период?

👀

40. Какво става с дължината на вълната, ако честотата й расте?

👀

41. Какво става с честотата на сигнала, ако дължината на вълната му расте?

👀

42. Какво означава 50 херца (Hz)?

👀

43. С каква честота е напрежението от домашния мрежов контакт на стената?

👀

44. Коя е основната единица за измерване на индуктивност?

👀

45. С кой от символите се представя резистор (съпротивление)?
С кой от символите се представя резистор (съпротивление)?

👀

46. Кой от компонентите на схемата е променлив резистор
(потенциометър)?
Кой от компонентите на схемата е променлив резистор (потенциометър)?

👀

47. Кой от компонентите на схемата е ключ?
Кой от компонентите на схемата е ключ?

👀

48. Кой от компонентите на схемата е предпазител (бушон)?
Кой от компонентите на схемата е предпазител (бушон)?

👀

49. Кой от компонентите на схемата е батерия?
Кой от компонентите на схемата е батерия?

👀

50. С кой от символите се представя заземяване?
С кой от символите се представя заземяване?

👀

51. С кой от символите се представя антена?
С кой от символите се представя антена?

👀

52. С кой от символите се представя кондензатор?
С кой от символите се представя кондензатор?

👀

53. С кой от символите се представя n-p-n биполярен транзистор?
С кой от символите се представя n-p-n биполярен транзистор?

👀

54. С кой от символите се представя p-n-p биполярен транзистор?
С кой от символите се представя p-n-p биполярен транзистор?

👀

55. С кой от символите се представя диод?
С кой от символите се представя диод?

👀

56. Каква е приблизителната дължина на полувълнов дипол за обхват 144 - 146 MHz?

👀

57. Каква е приблизителната дължина на четвъртвълнова вертикална антена за обхвата 432 - 438 MHz?

👀

58. Поради какво предимство много радиолюбители използват антена с дължина 5/8 λ вместо четвъртвълнова вертикална антена, когато работят в УКВ обхватите от лек автомобил?

👀

59. Каква е диаграмата на насоченост на вертикална антена с дължина 5/8 λ?

👀

60. Кой тип антена има диаграма на излъчване, при която сигналът се концентрира в определена посока?

👀

61. Каква диаграма на насоченост има хоризонтално разположена „Яги“ антена?

👀

62. Как се наричат елементите на три елементна „Яги“ антена?

👀

63. Защо трябва да разположите антените си така, че никой да не може да се допре до тях, докато излъчвате?

👀

64. Какво е коаксиален кабел?

👀

65. Кое е основното предимство на коаксиалния кабел?

👀

66. Кой от най-често използваните антенни кабели може да бъде прекаран под земята без неблагоприятни ефекти?

👀

67. Когато антенната линия трябва да минава в близост до метални обекти, кой кабел трябва да се използва?

👀

68. Какво е симетрична захранваща линия?

👀

69. Може ли симетричен кабел за телевизионни антени да се използва за антенна захранваща линия на любителска радиостанция и как?

👀

70. Кое е предимство на симетричната захранваща линия пред коаксиалния кабел?

👀

71. Каква е поляризацията на сигнала, излъчван от хоризонтална четири елементна „Яги“ антена, чиито елементи са разположени успоредно на земята?

👀

72. Каква е поляризацията на сигнала, излъчван от хоризонтална четири елементна „Яги“ антена, чиито елементи са разположени перпендикулярно на земята?

👀

73. Какво може да се случи, ако усилите твърде много микрофонния усилвател на Вашия ЧМ предавател?

👀

74. Когато сигналът достига по права линия от една антена до друга, как се нарича това?

👀

75. Как обикновено УКВ сигналът достига от предавателната антена до приемната?

👀

76. Какво се случва с УКВ сигнал, когато попадне на метална постройка?

👀

77. Как се нарича сигнал, който се разпространява по повърхността на Земята?

👀

78. Каква е далечината на разпространение при йоносферно отражение в сравнение с приземна вълна?

👀

79. Как се нарича слоят от йонизирани газове над Земята?

👀

80. Защо трябва да заземявате антената, когато не ползвате Вашата радиостанция?

👀

81. Как радиолюбителската апаратура ще бъде предпазена най-добре от повреди от мълния?

👀

82. Какво трябва да бъде заземено в любителската радиостанция за най-добра защита от удар от електрически ток?

👀

83. Кое е най-подходящото място вътре в сградата за заземяване на любителска радиостанция?

👀

84. Къде трябва да свържете корпуса на Вашата радиостанция за най-добра защита от електрически шок?

👀

85. Кой от тези материали е най-добър като проводник за земно съединение?

👀

86. Защо за връзка между предавателя и антената трябва да използвате качествен коаксиален кабел?

👀

87. Защо е необходим прекъсвач на високото напрежение в изправителя на радиостанцията, с който същото да се изключва при снемане на кожуха на радиостанцията?

👀

88. Какви мерки за сигурност трябва да вземете, ако работите на върха на антенна мачта (кула)?

👀

89. Защо трябва да ползвате осигурителен колан, ако работите на върха на антенна мачта (кула)?

👀

90. От съображения за безопасност колко високо трябва да монтирате антената си?

👀

91. Защо трябва да си поставите каска на главата, ако от земята помагате на някого, който работи на върха на антенната мачта (кула)?

👀

92. Какви действия трябва да предприемете незабавно, ако някой около Вас е поразен от удар от електрически ток?

👀

93. Какъв уред се използва, за да измери коефициента на стоящата вълна?

👀

94. Какъв уред се използва за измерване на съгласуването между антената и захранващата линия?

👀

95. К ъде трябва д а в ключите К СВ-метъра, за да измерите коефициента на стоящата вълна?

👀

96. Какво означава КСВ = 1?

👀

97. Какво означава КСВ = 1,5?

👀

98. Какво означава КСВ = 4?

👀

99. Какво показание на КСВ-метъра говори за лош електрически контакт между отделни части на антенната система?

👀

100. Какво означава много високо показание на КСВ-метъра?

👀

101. Ако Вашият съсед се оплаква от смущения в телевизионното приемане в моменти, в които провеждате любителски радиовръзки с Вашата радиостанция, каква е най-вероятната причина за смущенията?

👀

102. Какво означава „хармонични излъчвания“?

👀

103. Защо хармоничните излъчвания от любителска радиостанция не са желателни?

👀

104. Кое е основното предназначение на екраниращия метален кожух на предавателя?

👀

105. Какъв проблем може да възникне, ако използвате Вашата радиостанция без външния метален кожух?

👀

106. Ако Ви уведомят, че Вашата радиостанция причинява смущения в телевизионното приемане, какви действия трябва да предприемете?

👀

107. Какво свързва Вашата радиостанция с антената?

👀

108. Кое от следните никога не трябва включвате към изхода на Вашия предавател?

👀

109. Кой прибор преобразува мрежовото напрежение в постоянно напрежение 12 V?

👀

110. Кой прибор обикновено изисква токозахранващ блок с най-голяма мощност?

👀

111. Ако Вашият предавател има върхова изходна мощност (РЕР) 2 W, кой токозахранващ блок е най-подходящ за него?

👀
готов съм

ТЕСТОВЕ ЗА РАДИОЛЮБИТЕЛИ ЗА КЛАС 2 И КЛАС 1

Текстове, които е хубаво де се прочетат!