За бъдещите радиолюбители - данни от сайта CRC.BG:

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ 2021 г.:

15.04.2021 г. - гр. Варна, отложен за 20.05.2021 г.

22.04.2021 г. - гр. София, отложен за 13.05.2021 г.

23.04.2021 г. - гр. София, отложен за 14.05.2021 г.

28.05.2021 г. - гр. София

09.07.2021 г. - гр. София

23.07.2021 г. - гр. Габрово

13.09.2021 г. - гр. Варна(крайният срок за подаване на документи е08.09.2021 г.)

17.09.2021 г. - гр. София(крайният срок за подаване на документи е14.09.2021 г.)

26.11.2021 г. - гр. София

С цел предотвратяване струпването на много хора кандидатите ще бъдат разпределени в малки групи с начален час, за който ще бъдат уведомени допълнително по електронната поща или телефон. В съобщението ще се съдържа и информация за точното място на провеждане на изпита.

Изпитите в гр. София ще се проведат в офиса на Българската федерация на радиолюбителите на адрес ж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1.

За контакт:e-mail:lz@crc.bg;телефон: 02 9492782.

За да се явите на изпит за радиолюбители е необходимо следното:

1. Да подадете заявление по образец и да заплатите определената такса.

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6
1000, гр. София

Документите могат да се подадат и по електронен път чрез използването на Електронния портал на КРС. Изискването за достъп е валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис.

2. Да заявите една от обявените по-горе дати за изпит.

3. Да получите потвърждение за записване за изпит. Потвърждението ще бъде изпратено на посочения от вас e-mail (когато липсва такъв, ще бъдете уведомени по телефона).

В случай че желаете да промените заявената дата за изпит е необходимо, да уведомите КРС по e-mail: lz@crc.bg или на телефон: 02 9492782.

При необходимост от допълнителна информация за изпита за радиолюбители можете да отправите запитване на посочените по-горе e-mail и телефон.

HAM-BULGARIA.COM

Любителското радио (ham радио) е популярно хоби и услуга, която обединява хората, електрониката и комуникацията. Хората използват радиостанция, за да говорят в целия град, по целия свят или дори в космоса, всичко без интернет или мобилни телефони. Това е забавно, социално, образователно и може да бъде спасителна линия в моменти на нужда. Можете да настроите ham радиостанция навсякъде!

Радиолюбителите използват радиочестотен спектър за целите на нетърговски обмен на съобщения, безжично експериментиране, самообучение, отдих, радиоспорт, състезания и спешна комуникация.

Терминът "аматьор" (от amateur radio) се използва за обозначаване на "надлежно упълномощено лице, интересуващо се от радиоелектрическа практика с чисто лична цел и без паричен интерес;" (или директно парично или друго подобно възнаграждение) и да се разграничи от търговското излъчване , обществената безопасност (като полиция и пожарна).

Аматьорската радиослужба ( аматьорска услуга и аматьорска сателитна услуга ) се създава от Международния съюз по далекосъобщения (ITU) чрез Радиорегламента. Националните правителства регулират техническите и експлоатационните характеристики на предаванията и издават индивидуални лицензии за станции с уникален идентификационен повиквателен знак, който трябва да се използва при всички предавания. Любителските оператори трябва да притежават радиолюбителски лиценз, който се получава чрез преминаване на тест, демонстриращ адекватни технически радио знания и правни познания.

Радиолюбителите са ограничени до използването на малки честотни ленти, аматьорските радиодиапазони, разпределени в целия радиочестотен спектър, но в рамките на тези ленти е позволено да предават на всяка честота, използвайки различни режими за комуникация на глас, текст, изображения и данни. Това дава възможност за комуникация през град, регион, държава, континент или дори в космоса. В много страни радиолюбителските оператори могат също да изпращат, получават или предават радиокомуникации между компютри или приемо-предаватели, свързани към защитени виртуални частни мрежи в Интернет.

Любителското радио е официално представено и координирано от Международния радиолюбителски съюз (IARU), който е организиран в три региона и има за членове националните радиолюбителски дружества, които съществуват в повечето страни. Според оценка, направена през 2011 г. от Американската радиорелейна лига, два милиона души по целия свят редовно са ангажирани с аматьорско радио. Около 830 000 любителски радиостанции са разположени в IARU Регион 2 (Америка), последван от IARU Регион 3 (Южна и Източна Азия и Тихия океан) с около 750 000 станции. Значително по-малък брой, около 400 000, се намира в регион IARU 1 (Европа, Близкия изток, ОНД , Африка).

Етика и процедури при работа на радиолюбителя

Радиолюбителският кодекс

Радиолюбителят е:

УЧТИВ... Той никога няма да работи на обхвата по такъв начин, че да
развали удоволствието на другите.

ЛОЯЛЕН... Той проявява лоялност, окуражава, помага на другите
радиолюбители, на местните клубове, на радиолюбителската си
организация, която е член на IARU и чрез която радиолюбителството в
неговата държава е национално и международно представено.

ПРОГРЕСИВЕН... Той усъвършенства апаратурата си. Тя е добре
конструирана и ефикасна. Неговата операторска практика е безукорна.

ПРИЯТЕЛ... Той работи бавно и търпеливо, когато е помолен за това;
предлага приятелски съвети на начинаещите; внимателно помага,
сътрудничи и разсъждава за интересите на другите. Това са
отличителните черти на радиолюбителския дух.

БАЛАНСИРАН... Радиото е хоби, никога не трябва да пречи на другите
задължения в семейството, работата, училището, обществото.

ПАТРИОТ... Неговата станция и умения са винаги готови да бъдат в
помощ на страната и обществото.

Основните принципи, които трябва да управляват нашия кодекс на поведение на любителските обхвати са:

Обществено чувство, чувство за братство, братски дух: Ние “играем на радио” на еднакви дължини на вълните (нашето игрално поле). Ние никога не сме сами. Всички други радиолюбители са ни колеги, наши братя и сестри, наши приятели. Действайте като с такива. Винаги бъдете внимателни.

Толерантност: не е задължително всички радиолюбители да споделят вашето мнение, както и вашето мнение може да не е най- доброто. Разберете, има други хора с различно мнение по обсъждания въпрос. Бъдете толерантни. Светът не е единствено за вас.

Учтивост: никога не употребявайте груб език или нецензурни думи по обхватите. Такова поведение не говори нищо за лицето, към което е адресирано, но много за лицето, което се държи по такъв начин. Дръжте се под контрол се по всяко време.

Разбирания: Разберете, че не всеки е толкова интелегентен, такъв професионалист или експерт като вас. Ако искате да постигнете нещо, действайте позитивно (как мога да помогна, как мога да коригирам, как мога да обуча), вместо негативно (ругаейки, обиждайки и т.н.).

Опасността от конфликти

Само едно игрище – ефирът: Всички радиолюбители искат да играят своята игра или искат да упражняват своя спорт, но всички трябва да го правят на едно единствено игрище – нашите любителски обхвати. Стотици хиляди играчи на едно единствено игрище понякога могат да стигнат до конфликти.

Един пример: Изведнъж чувате някой да повиква CQ или да разговаря с някого друг на вашата честота (честотата, която сте използвали до момента). Как е възможно това? Били сте тук повече от половин час и честотата е била перфектно чиста. Да, това Е възможно; може би другият оператор счита, че вие сте натрапникът на НЕГОВАТА честота. Може би прохождението внезапно се е променило.

Как да избягваме конфликтите?

Като обясним на всички играчи какви са правилата и ги мотивираме да спазват тези правила. Голяма част от актуалните конфликти се дължат на игнорирането на правилата – много радиолюбители не знаят достатъчно добре правилата.

Като допълнение, много конфликти се решават по лош начин, пак заради игнорирането на правилата.
Този наръчник има намерението да направи нещо относно тази липса на знания, преди всичко с целта да се избягват конфликти откакъвто и да е вид.

Властта на морала

В много държави съответните органи не се интересуват как радиолюбителите се държат на техните обхвати, считайки, че те работят по правилата, утвърдени от тези органи.

Самото радиолюбителското общество изгражда политиката си, което означава, че самодисциплината трябва да бъде база на нашето поведение. Това НЕ означава че радиолюбителското общество има собствени служби, отговорни за политиката.

Кодексът на поведение

Какво разбираме под кодекс на поведение? Кодексът на поведение е набор от правила, базирани на принципите на етиката, както и на операторската отговорност.

Етика: определя нашето отношение, нашето принципно поведение като радиолюбители. Етиката винаги е свързана с морала. Етика – това са принципите на морала.

Пример: етиката ни казва никога да не смущаваме умишлено други станции. Това е правило на морала. Да не го спазваш е неморално, както е примерно да си служиш с измама по време на контести.

Практически правила: да съблюдаваш всички аспекти на поведението си е нещо повече от само етика, съществуват още различни правила, основани на операторската отговорност, радиолюбителската практика и навици. За да избегнем конфликтите, са ни нужни още практически правила, които да ръководят поведението ни на любителските обхвати, тъй като осъществяването на контакти там е нашата основна активност. Става дума за съвсем ежедневни правила или ръководство, покриващо аспектите, които не можем да отнесем към етиката. Много процедури (как да правим QSO, как да повикваме, къде да работим, какво означава QRZ, как да използваме Q-кода и т.н.) са част от него.

Уважението на процедурите гарантира оптимално изпълнение и ефективност на нашите QSO-та и ще бъде ключ към избягване на конфликтите. Тези процедури са се наложили като резултат от ежедневната практика в течение на много години и като резултат от постоянното техническо развитие.

Език на радиолюбителя

Ham (хам) е популярното название на радиолюбител.
Хамовете се обръщат един към друг изключително с малко име (или прякор), никога с господин, госпожица, госпожа или с фамилно име. Това е валидно и при писмена кореспонденция между хамове.

Етикецията на хамовете изисква да се поздравяват един друг посредством нашата “писменост” със ‘73’ (не с най-добри 73, нито с много 73), а не с искрени или други подобни официални изрази.

Ако преди това сте били CB оператор, изтрийте CB езика от паметта си и вместо него научете радиолюбителските идиоми (жаргон, сленг). Като член на радиолюбителсткото общество от вас ще се очакват типични  адиолюбителски изрази, които ще ви помогнат за пълното приобщаване към радиолюбителското общество.

По време на контакт в ефира използвайте Q-кода правилно. Избягвайте непрекъснатата и прекалена употреба на Q-кода на телефония. Може да използвате и стандартни изрази, които всеки ще разбере. Но някои Q-кодове, впрочем, са станали стандартни изрази даже и на телефония, например:

QRG честота
QRM смущения
QRN атмосферен шум (от статични разряди)
QRP дете, също и малка мощност
QRT спирам да работя
QRV готов съм, в наличност съм
QRX един момент
QRZ кой ме вика?
QSB фадинг
QSL (картичка) картичка, потвърждаваща радиовръзката
QSL потвърждавам
QSO контакт, радиовръзка
QSY сменям честотата
QTH местонахождение (град, село)

Освен този малък брой Q кодове, всеобщо ползвани на телефония, съществуват и други съкращения, взаимствани от CW, които също са станали общо ползвани на телефония, като 73, 88, OM (стар приятел), YL (девойка, госпожица) и т.н.

Използвайте само и единствено международната фонетична азбука (Приложение 1). Избягвайте фантазиите, които могат да звучат смешно или забавно на вашия език, но които ще попречат на вашия кореспондент да разбере какво казвате. Не използвайте различни думи за фонетично изговаряне (спелване) на едно и също изречение. Пример: ‘CQ от ON9UN, оскар новембър девет юниформ новемвър, оушън нанси девет юнайтед нейшънс…

Най-често използваният език от радиолюбителите е, без съмнение, английският. Ако искате да правите радиовръзки с целия свят, най-вероятно повечето от вашите връзки ще бъдат на английски. Разбира се, не е нужно да се споменава, че ако двама любители говорят един и същи език, различен от английския, те могат да разговарят на този език.

Да направите радиовръзка с кода на Морз (CW) е напълно възможно без да кажете дори и една дума на езика на вашия QSO партньор.

Ясно е, че хобито може да бъде чудесен инструмент за научаване и практикуване на чужди езици. Винаги ще намерите някого по обхватите, който ще бъде радостен да ви помогне в новия език.

Слушайте

Добрият радиолюбител започва с много слушане.

Може да научите много със слушане, но...бъдете внимателни, не всичко, което ще чуете по радиолюбителските обхвати, ще бъдат добри примери. Със сигурност ще станете свидетели и на неправилни процедури.

Ако сте активни на обхватите, бъдете добър пример в ефира и следвайте линията.

Ползвайте повиквателния си знак коректно

Вместо повиквателен знак, хамовете често използват формата инициал.

Използвайте само пълния си инициал, за да се идентифицирате. Не започвайте предаване чрез идентифициране на самия себе си или на кореспондента ви чрез името си или неговото име (например казвайки: Здравей, Майк, тук е Луис...).

Идентифицирайте се с пълния повиквателен знак, не само със суфикса! Неправомерно е да използвате само суфикса.

Идентифицирайте се често.

На рипийтъра

Рипийтрите служат преди всичко да разширят зоната на покритие на носимите и мобилни УКВ/СВЧ радиостанции.

Използвайте симплекс, когато е възможен. Използването на рипийтър за контакт между две стационарни станции би трябвало да е изключение.

Ако искате да говорите чрез рипийтъра, когато той се ползва, изчакайте пауза между две предавания и обявете повиквателния си знак.

Използвайте термина ‘брек’ или още по-добре ‘брек, брек, брек’ само в аварийни или застрашаващи живота ситуации. По-добре е да се каже ‘брек, брек, брек, авариен трафик’.

Станциите, ползващи рипийтър, трябва да правят паузи докато „опашката” на рипийтъра се изключи, или прозвучи „бийп” сигнал за край на репликата, за да избегнат неумишлено дублиране (едновременно предаване) и да оставят време за нови станции да се идентифицират. Съблюдаването на пауза обикновено позволява и таймерът на рипийтъра да се рестартира и по този начин да се избегне прекъсване на по-дълга реплика.

Не монополизирайте рипийтъра. Рипийтрите не са само за вас и вашите приятели. Бъдете наясно, че и други може да искат да използват рипийтъра; чувствайте се длъжни към тях.

Правете кратки и конкретни контакти чрез рипийтъра.

Рипийтрите не би трябвало да се използват, за да информирате вашата XYL, че сте на път към къщи и може вече да сервира обяда...
Радиолюбителските контакти имат отношение преди всичко към техниката на радиокомуникациите.

Не се включвайте в контакт, освен ако имате да добавите нещо съществено. Прекъсването е не по-малко неучтиво по радиото, отколкото персонално.

Прекъсването на разговор без идентификация не е коректно и по принцип е неправомерно смущаване.

Ако ползвате често даден рипийтър, помислете за някаква подкрепа на тези, които го поддържат в ефира.

Как правите QSO?

QSO е контакт по радиото между двама или повече хамове.

Може да направите общо повикване (CQ), да отговорите на нечие CQ или да повикате някого, който току-що е завършил връзката си с друга станция. Има и още, но по-нататък...

Кой инициал трябва да бъде първи във вашия разговор?
Вярното е:
W1ZZZ тук (или от) G3ZZZ’ (вие сте G3ZZZ, а W1ZZZ е личността, която повиквате).
Така че, първо дайте инициала на този, с когото говорите, последван от вашия инициал.

Колко често би трябвало да се иднтифицирате?
В повечето държави правилото е: в началото и в края на всяко предаване, но не по-
рядко от веднъж на 5 минути. Серия от къси реплики обикновено се счита за едно общо предаване. В контест не е стриктно необходимо от гледна точка на законодателя да се идентифицирате във всяко
QSO. Правилото за петте минути се е наложило като изискване от мониторинговите служби, за да могат лесно да идентифицират всяка станция. От гледна точка на операторската практика, обаче, единствената добра процедура е да се идентифицирате във всяко QSO.

Пауза или изчакване: когато вашият кореспондент прехвърли предаването на вас, добър навик е да изчакате секунда преди да започнете вашето предаване, за да проверите дали някой друг не желае да се присъедини към вас или да ползва честотата.

Къси или дълги предавания? За предпочитане правете по-скоро къси, отколкото дълги предавания, това улеснява кореспондента ви, ако желае да коментира нещо, казано от вас.

За какво говорите на радиолюбителските обхвати?

Темите на нашите комуникации трябва да имат отношение към радиолюбителското хоби. Радиолюбителството е хоби отнасящо се към техниката на радиокомуникациите в широкия смисъл на тези думи.

Не би трябвало да използваме радиолюбителството, за да предадем списък на покупките за вечеря...

Някои от темите, които не трябва да се допускат в никакъв случай в радиолюбителските разговори в ефира, са:

· религия
· политика
· бизнес (може да говорите за професията си, но не и да рекламирате бизнеса си)
· унизителни забележки, адресирани към някаква група (етнос, религия, раса, пол и т.н.)
· неприличен хумор: ако не бихте казали някаква шега на десетгодишното си дете, не я казвайте и по радиото
· каквато и да е тема, която няма никакво отношение към радиолюбителското хоби.

Как повиквате CQ?

Понякога преди предаване е необходимо да настроите предавателя (или антенния тунер). Настройката по принцип трябва да бъде извършена с пасивен товар. Ако е необходимо, фината настройка трябва да се извърши на чиста честота с намалена мощност, след като сте попитали дали честотата не се ползва.

Какво трябва да направите преди всичко?
Проверете кой обхват искате да ползвате с оглед разстоянието и посоката, която желаете да покриете. Таблици за МИЧ
(маскимално използваема честота) се публикуват в много сайтове и могат да помогнат в предвиждането на прохождението на КВ.
Проверете коя част от обхвата имате право да ползате за контакти на телефония. Копие от банд-плана на IARU трябва да
бъде винаги на бюрото ви.
Запомнете, излъчванията на SSB под 10 MHz са на долна странична лента LSB, а над 10 MHz – на горна странична лента
USB.
Ако излъчвате на USB на дадена честота (подтисната носеща честота) вашият спектър на SSB ще заеме най-малко 3 kHz над тази честота. При LSB е обратното, сигналът ви ще заеме най-малко 3 kHz под честота, която предавателят ви индикира. Това означава: никога не излъчвайте на LSB под 1.843 kHz (1.840 е долната граница на телефонният подобхват) [бел.прев. В България долната граница на обхвата 1,8 MHz е 1.850 kHz];
Никога не излъчвайте LSB под 3.603 kHz, както и никога USB над14.347 kHz и т.н.

И след това?
Сега сте готови да започнете кратко прослушване на обхвата или честотата, която искате да ползвате...
· Ако честотата ви се струва чиста, попитайте дали тя не се ползва (‘ползва ли се тази честота?’).
· Ако сте прослушали очевидно чиста честота, защо трябва и да питате дали тя не се ползва? Защото някоя станция, участваща в QSO, разположена в зона без покритие спрямо вашето местонахождение, би могла да предава на честотата. Това означава, че няма да чуете тази станция (и тя няма да чуе вас), защото тя е твърде далече за покритие с приземно вълна и твърде близо за покритие с йоносферно отразена вълна. На високите КВ обхвати това обикновено означава станции, разположени на няколкостотин километра от вас. Ако попитате дали честотата се ползва, кореспондентът на тази станция може да чуе и отговори.
· Ако започнете да предавате без да попитате, има шанс да причините QRM на поне една станция на тази честота.
· Ако честотата е заета, ползвателят обикновено отговаря ‘да’ или по-учтиво ‘да, благодаря, че попитахте’. В този случай трябва да потърсите друга честота за да повикате CQ.

Ако никой не отговори?
· Питайте отново: ‘ползва ли се тази честота?’.
И ако пак никой не отговори?
Повикайте CQ: ‘CQ от G3ZZZ, G3ZZZ вика всички, голф три зулу зулу зулу вика всички и слуша’. На края можете да кажете ‘...и преминава на приемане’ вместо ‘...и слуша’. Някои казват ‘...и преминава на приемане за всички’.
· Винаги говорете ясно и отчетливо.
· Предавайте инициала си два до четири пъти при всяко CQ.
· Използвайте международната фонетична азбука (при спелване на вашия инициал) един-два пъти при всяко CQ.
· По-добре е да направите няколко последователни къси CQ, отколкото едно дълго.

Не завършвайте CQ с ‘овер’, както в този пример: ‘CQ, CQ, G3ZZZ голф три зулу зулу зулу вика всички и слуша, овер’. ‘Овер (Over)’ означава ‘давай, ти си’. В края на CQ-то не можете да използвате тази фраза, защото още не сте в контакт с никого!

Никога не завършвайте CQ с ‘QRZ’. ‘QRZ’ означава ‘кой ме вика?’.
Очевидно е, че НИКОЙ не ви е викал преди да започнете своето CQ!
Напълно погрешен начин да завършите своето CQ е следният: ‘CQ 20 CQ 20 от G3ZZZ голф три зулу зулу зулу вика всички, QRZ’ или ‘...вика всички и преминава на приемане, QRZ’.

Ако повиквате CQ и слушате на друга честота, различна от тази, на която предавате, на всяко CQ съобщавайте честотата, на която слушате, например ‘...слуша 5 до 10 нагоре’ или ‘...слуша на 14295’ и т.н. Да кажете само ‘...слуша нагоре’ или ‘нагоре’ не е достатъчно, тъй като не казвате къде слушате. Този метод на провеждане на QSO се нарича работа на разнесени (split) честоти.

Ако възнамерявате да работите на разнесени честоти, винаги проверявайте дали честотата, която смятате да ползвате за приемане, е свободна, също както и честотата, на която повиквате CQ.

Кредит

Етика и процедури при работа на радиолюбителя
от John Devoldere, ON4UN
и Mark Demeuleneere, ON4WW
Превод от английски Панайот Данев, LZ1US

Свалете целия файл от този линк - Етика и процедури при работа на радиолюбителя