Радиолюбителски клас 2

Раздел 3 – Нормативна уредба.
Актуализиран конспект 31.05.2022 г.готов съм виж отговорите

Какво представлява изпита за радиолюбители и какъв материал обхваща?

Изпитът е писмен, под формата на тест и обхваща следния материал:

1. Електротехника и радиотехника;
2. Кодове и радиолюбителски съкращения, правила и процедури при осъществяване на радиолюбителски връзки;
3. Нормативна уредба - Правилник за радиосъобщенията на ITU, Закон за електронните съобщения и Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба.

Всеки тест съдържа 60 въпроса. Изпитът се счита за успешно положен, ако сте отговорили правилно на не по-малко от 48 въпроса.

1. Кой документ определя условията и реда за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба в България?

👀

2. Кой определя условията и реда за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба?

👀

3. Кой от възможните отговори съдържа изцяло елементи от Техническите изисквания?

👀

4. Кой от следните въпроси НЕ е предмет на Техническите изисквания?

👀

5. По кои три причини съществува радиолюбителството?

👀

6. Кои са две от предназначенията на радиолюбителската дейност?

👀

7. Кой има право да налага наказания при нарушение на Техническите изисквания?

👀

8. Кое е определението за радиолюбител?

👀

9. Какво е определението за любителски радиовръзки?

👀

10. Какво е определението за любителска радиостанция?

👀

11. Кои са радиолюбителските класове в Република България?

👀

12. Кой е радиолюбителският клас, с който начинаещите радиолюбители започват дейността си?

👀

13. Кой може да получи радиолюбителски клас в Република България?

👀

14. На каква възраст може да се получи радиолюбителски клас 2?

👀

15. За каква продължителност от време е валиден радиолюбителският клас?

👀

16. Кой радиолюбител има право на СЕРТ лицензия?

👀

17. Кой има право да ползва любителски ретранслатор, собственост на частно лице?

👀

18. Може ли лице, което не е радиолюбител да работи от клубна любителска радиостанция в България?

👀

19. Откъде българският радиолюбител има право да работи на любителски честоти?

👀

20. Ако притежавате радиолюбителски клас 2, с колко радиопредавателя имате право да оперирате?

👀

21. Може ли радиолюбител клас 2 да стане отговорник на клубна любителска радиостанция?

👀

22. На какъв клас на излъчване има право радиолюбител клас 2 в обхвата 144-146 MHz?

👀

23. На какъв клас на излъчване има право радиолюбител клас 2 в обхвата 430- 440 MHz?

👀

24. Каква мощност на предавателя трябва да използва радиолюбител клас 2?

👀

25. С каква от посочените мощности на предавателя има право да излъчва радиолюбител клас 2 на честота 145,500 MHz?

👀

26. Ако притежавате клас 2, на коя от честотите имате право да излъчвате?

👀

27. Какво трябва да направи радиолюбителят ако си загуби разрешителното за правоспособност?

👀

28. Кои са границите на радиолюбителския обхват 144 MHz?

👀

29. Ако излъчвате на честота 145,450 MHz, в кой радиолюбителски обхват се намирате?

👀

30. Ако друг радиолюбител, притежаващ опознавателен знак работи с Вашата лична любителска радиостанция, кой е отговорен за спазване на процедурата на радиовръзките?

👀

31. Ако сте радиолюбител, притежаващ опознавателен знак и работите от чужда любителска радиостанция, кой е отговорен за спазване на процедурата на радиовръзките?

👀

32. Какви задължения имате като собственик на лична любителска радиостанция, за да позволите на друг радиолюбител да я използва?

👀

33. Ако позволите на друг радиолюбител с по-висок от Вашия радиолюбителски клас да работи от Вашата радиостанция, какви права има той?

👀

34. При какви условия членове на Вашето семейство могат да ползват Вашата лична любителска радиостанция?

👀

35. Кое от следните НЕ е позволено да се дискутира в любителска радиовръзка?

👀

36. Колко често радиолюбителят трябва да предава опознавателния си знак по време на радиовръзка?

👀

37. Какво предавате като идентификация на любителската радиостанция?

👀

38. Каква идентификация е необходима (ако въобще е необходима), когато двама радиолюбители започват радиовръзка?

👀

39. При какво условие имате право да проведете радиовръзка с чуждестранен радиолюбител?

👀

40. Кога на радиолюбители е позволено да излъчват радиоразпръсквателни програми от любителската радиостанция?

👀

41. Кога на радиолюбители е позволено да излъчват музика от любителската радиостанция?

👀

42. Кога радиолюбителите могат да излъчват шифровани съобщения?

👀

43. Кога имате право умишлено да смущавате работата на друга любителска радиостанция?

👀

44. Кога имате право да излъчвате със съкратен опознавателен знак?

👀

45. Кога е допустимо да използвате недействителен опознавателен знак?

👀

46. Когато радиолюбител предаде в обичайна обстановка сигнала (думата) MAYDAY, как се класифицира неговото действие?

👀

47. Ако отговорите на някой радиолюбител без да предадете своя опознавателен знак, какво действие сте извършили?

👀

48. Коя от следните дейности е забранена?

👀

49. Коя от следните дейности е забранена?

👀

50. С какви нелюбителски радиостанции радиолюбителите имат право да установяват нормална радиовръзка?

👀

51. Кой от следните е български радиолюбителски опознавателен знак?

👀

52. Кои числа нормално се използват за формиране на опознавателните знаци на българските любителски радиостанции и ретранслатори?

👀

53. Ако LZ1AA работи от радиостанцията на LZ1BB, какъв опознавателен знак трябва да използва?

👀

54. Ако LZ1AA с постоянен адрес в София работи с личната си радиостанция от вилата си в Несебър, какъв опознавателен знак трябва използва?

👀

55. Ако радиолюбител клас 2 чуе в обхвата 144 -146 MHz радиостанция с опознавателен знак LZ7НАМ, какво поведение трябва да има към нея?

👀

56. Какъв опознавателен знак е LZ0AAA?

👀

57. Кой от следните е личен слушателски знак?

👀

58. Какъв опознавателен знак е LZ/DL6AA?

👀

59. Какъв опознавателен знак е LZ1AW/M?

👀

60. Кога радиолюбителят трябва да предаде след опознавателния си знак под дробна черта буквата „П“ или думата „портативна“?

👀

61. Каква е допустимата лента на модулиращите звукови честоти при любителска радиовръзка?

👀

62. Каква е максимално допустимата широчина на честотната лента на излъчване на обхватите, позволени за работа с радиолюбители клас 2?

👀

63. Каква е максимално допустимата честотна девиация на обхватите, позволени за работа на радиолюбители клас 2?

👀

64. Каква е максимално допустимата мощност на страничните излъчвания на радиопредавателя на лична любителска радиостанция на радиолюбител клас 2?

👀

65. Допустимо ли е УКВ антена на любителската радиостанция или свързващият я кабел да минават над въздушни силнотокови и телекомуникационни линии?

👀

66. Какво трябва да бъде минималното разстояние вътре в сградата между радиолюбителска антенна система (вкл. антенната линия) и съществуваща електронна съобщителна инсталация?

👀

67. Кое от изброените свързвания на заземителните проводници е недопустимо?

👀

68. Кога имате право да осъществявате радиовръзки и да използвате опознавателния си знак в ефира?

👀
готов съм

ТЕСТОВЕ ЗА РАДИОЛЮБИТЕЛИ ЗА КЛАС 2 И КЛАС 1

Текстове, които е хубаво де се прочетат!